Veip Disinfectants | Bestrijding Dierziekten

Bestrijding Dierziekten

28/09/2017
|

Wettelijk kader:

Halamid-d is een desinfectiemiddel met toelatingen voor dierverblijfplaatsen en transportmiddelen voor dieren. In dit kader kunt u denken aan Varkenspest maar ook Mond- en Klauwzeer, Vogelgriep (Avian Influenza) en de Ziekte van Aujeszky. Desinfectie van laarzen ressorteert onder deze toelating. Voorts is Halamid-d ook toegelaten in de akkerbouwsector op pootaardappelkisten en apparatuur ten behoeve van de selectie en teelt. Aardappelziekten zoals Bruinrot zijn in deze sector actueel.

In 1996 heeft het ministerie LNV middels protocollen wezenlijke verbeteringen aangebracht in de maatregelen ter bestrijding van varkenspest. Halamid-d is conform deze protocollen toegelaten ook tijdens varkenspest en Mond- en Klauwzeer calamiteiten o.a. voor de desinfectie van veetransportmiddelen laarzen, gereedschappen, kleding etc. In het verleden was men aangewezen op natronloog. Dit had tot gevolg dat niet altijd even zorgvuldig werd gedesinfecteerd of dat dure opleggers schade ondervonden van de natronloog.

Het feit dat de wetgever de varkenshouder verplicht op het erf een wagenwasplaats in te richten en te gebruiken is ons inziens een wezenlijke verbetering in de hygiënestandaard, die wij in Nederland kennen.

Halamid-d effectief desinfectans:

Regelmatig worden wij benaderd door telers en handelaren met vragen. Wij adviseren hen te werken met gescheiden schoon en vuilzones, hygiënesluis, effectieve en toegelaten desinfectiemiddelen en het personeel bewust te maken van de besmettingsrisico’s.

Bovendien wijzen wij op de risico’s die bezoekers en loonwerkers met zich meenemen als zij van bedrijf naar bedrijf gaan. Dit geldt voor uw dienst maar ook voor de veearts, de transporteur, de leverancier etc.

Halamid-d is een goed middel om te gebruiken in lage druk sprayapparatuur. Het product is stabiel ook in opgeloste toestand gedurende tenminste een maand onder normale bewaarcondities. Vermijd temperaturen boven de 25° C, voorkom direct zonlicht en laat organisch vuil niet toe in de oplossing. Als getwijfeld wordt aan de werkzaamheid van een Halamid oplossing is deze snel vast te stellen met behulp van kaliumjodidepapier.

Halamid-d is niet agressief op materialen met uitzondering van zink en aluminium dat op den duur na langdurige inwerking effecten van corrosie kan vertonen. Naspuiten met schoon water lost dit probleem op.

Ook bij lage (winterse) temperaturen blijft Halamid-d volledig effectief.

Laarsdesinfectie:

De laarsdesinfectie vereist een toelichting. In de praktijk is laarsdesinfectie veelal niet effectief, omdat de laarzen vaak vuil zijn en men het desinfectiemiddel onvoldoende inwerkingstijd gunt. Desinfectie dient onder de volgende condities plaats te vinden:

Desinfecteer alleen een schoon oppervlak. Resten klei of modder inactiveren het desinfectiemiddel. Hanteer de juiste dosering (zie etiket) en ververs de oplossing tijdig zodra deze vervuild raakt. Gun het desinfectiemiddel voldoende inwerkingstijd (tenminste 20 minuten).

Reinig steeds na elk bezoek de laarzen grondig, totdat deze visueel helemaal schoon zijn. Spray een 2% Halamid-d oplossing over de gehele laars en zet deze nat weg. Laat de laars aan de lucht drogen.

Bij een volgend bezoek en vóór het aantrekken van de laarzen in het bijzijn van de veehouder of teler de laarzen nogmaals geheel bevochtigen met de desinfectie oplossing. Daarna de laarzen aantrekken in de schoonzone of de hygiënesluis.

De praktijk leert dat mensen consequent blijven desinfecteren als men de beschikking heeft over eenvoudig te bedienen apparatuur, de toepassing ervan geen ongemakken veroorzaakt, zoals stank of irritatie en als het betaalbaar is.